Apne ander ke ahankar ko nikal

Apne ander ke ahankar ko nikal

kar swayem ko halka kijiye,

kyuki uncha wahi uthta hai jo,

Halka hota hai....