Bismillah ar rehman nir raheem,

Bismillah ar rehman nir raheem,

Eid-ul-fiter ki aap sabhi hazrat ko,

Tahe dil se mubarak-baad,

Aapke huzur pash farmata hu,

Aapka .............