Bolna toh sab jante hai,

Bolna toh sab jante hai,

Magar kab aur kya bolna hai,

Yeh kam hi log jaante hai....